Beroepscode

Beroepscode

Wij zijn beide geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorg (GZ-)psycholoog (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht) en als Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd.

Er bestaan een aantal wetten waarmee de rechten van cliënten beschermd worden en waar wij aan gebonden zijn. Dit is de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Dit houdt in dat de gegevens onder de privacywet vallen en dat alle ter sprake gekomen informatie vertrouwelijk is.

 

Verwijsindex Fryslan

Wij zijn verplicht als gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder te werken met de Verwijsindex Fryslan

Dit houdt in dat wij onze  betrokkenheid aangeven in de jeugdhulpverlening en open staan voor samenwerking wanneer er nog andere zorgverleners bij betrokken zijn.

 

Friese meldcode kindermishandeling

Wanneer wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling doorlopen wij de stappen van de Friese meldcode kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Friese meldcode kindermishandeling

Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling, stellen wij het op prijs als je dit eerst met ons bespreekt, zodat wij onze hulp kunnen verbeteren en een poging kunnen doen er samen uit te komen. Je kunt eventueel ook de collega psycholoog hiervoor benaderen. Mocht je klacht blijven bestaan dan kun je je wenden tot het NIP of LVVP: https://www.psynip.nl of https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ 

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk is goedgekeurd. Op de praktijk kun je het statuut inzien.